Underskrifter

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

          Göteborg den 17 mars 2017

 

 
         

Mats Qviberg

Styrelseordförande

 

     
                     

Jan Pettersson

Vice styrelseordförande

 

                 

Ingrid Jonasson Blank

Styrelseledamot

 

                   

Eva Cederbalk

Styrelseledamot

 

 

 

Anna Engebretsen

Styrelseledamot

 

 

Jack Forsgren

Styrelseledamot

 

 

Laila Freivalds

Styrelseledamot

 

 
 

Mats Holgerson

Styrelseledamot

 

 

Gustav Lindner

Styrelseledamot

 

 

Jon Risfelt

Styrelseledamot

 

 

                                           

Dragan Mitrasinovic

Styrelseledamot utsedd

av arbetstagarorganisation 

                   

Patrik Nordvall

Styrelseledamot utsedd 

av arbetstagarorganisation

                 

 


Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2017

KPMG AB


Jan Malm
Auktoriserad revisor

 


Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande ­direktören den 17 mars 2017. Koncernens ­rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och ­moderbolagets resultat- och balansräkning blir ­föremål för fastställelse på årsstämman den 19 april 2017.