Hållbart samhälle i fokus

Hållbarhetsarbete handlar om ansvarsfullt företagande och att skapa långsiktiga lösningar. Bilia arbetar på flera olika plan för att bidra till ett bättre och hållbart samhälle.

Sociala förhållanden och personal
Kompetenta och motiverade medarbetare som är engagerade är en förutsättning för att Bilia ska fortsätta vara framgångsrikt. Bilia mäter medarbetarnas trivsel i företaget i återkommande undersökningar. Mätningarna visar att trivseln är mycket god.
Grunden för medarbetarnas kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som genomförs minst en gång per år. Medarbetare tar tillsammans med sin närmaste chef fram en plan som ska skapa förutsättningar för personlig utveckling, arbetsglädje och effektivitet i det dagliga arbetet. Bilia arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön vid koncernens anläggningar. I verkstäderna handlar det om att skapa miljöer som är säkra, ljusa, luftiga, rena och med en lägre bullernivå. Alla medarbetare ska ha samma möjligheter att utvecklas. Bilia strävar efter att både män och kvinnor ska finnas representerade inom samtliga yrkesgrupper i koncernen.

Mänskliga rättigheter
Bilia stödjer internationellt erkända mänskliga rättigheter och gör sitt yttersta för att säkerställa att företaget inte bryter mot dessa. Allt tvångs- och barnarbete fördöms.
Bilia respekterar föreningsfrihet och tecknar kollektivavtal.

Samhällsengagemang
För Bilia är det viktigt att vara en engagerad del i samhället. Koncernen stödjer World Childhood Foundation bland annat genom att donera ett belopp för varje ny Volvo som säljs. Traditionsenligt röstar Bilias Facebook-följare fram mottagare av årets julgåva som i år blev Barndiabetesfonden.

Leverantörer
Bilia har höga krav inom kvalitets- och miljöområdet. Samarbetspartners förväntas uppfylla kvalitetskraven enligt ISO 9001 och miljökraven enligt ISO 14001.
När Bilia ingår avtal med leverantörer där Bilias standardvillkor inkluderas, innebär det alltid att Bilia kräver att leverantören inte bryter mot någon av FNs tio Global Compact­principer. Global Compact reglerar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. De fordonstillverkare som levererar till Bilia stödjer Global Compact.

Uppförandekod
Koncernens uppförandekod ska säkerställa att Bilia alltid strävar efter att agera föredömligt för att stärka relationen med kunder, leverantörer, medarbetare och övriga samhället. Koden reglerar bland annat Bilias kärnvärden och värderingar, mänskliga rättigheter, miljö, diskriminering, jämställdhet, arbete mot korruption, hantering av intressekonflikter, informationsgivning och informationssäkerhet samt efterlevnad av konkurrensregler och övriga lagar och förordningar på bolagets alla marknader. Uppförandekoden kan läsas på bilia.com under avsnittet Företaget.

Miljöarbete
En viktig del av Bilias hållbarhets­arbete är att minska den egna energiåtgången och miljö­påverkan. 
Bilias miljöarbete har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt. Under året har processen med att byta till energisnåla och kvicksilverfria LED-lampor fortsatt. Tidigare år har Bilia bland annat satsat på moderniserad ventilation. På lackavdelningarna används sedan flera år vattenbaserade färger i alla lackskikt utom klarlacken. Bilias system för video- och telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit färre och tusentals mötestimmar per år sker via video.Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. All spillolja på serviceavdelningarna tas omhand och återvinns liksom de uttjänta däck som skiftats på Bilias däckcenter. Även bilbatterier som byts ut återvinns på ett säkert sätt. I Bilias biltvättar renas allt spillvatten för att eliminera risken för att tungmetaller, olja och kemikalier läcker ut i naturen. Bilia utför varje år drygt 105 000 biltvättar i miljömärkta tvättanläggningar. Merparten av Bilias anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Bilia rapporterar till CDP, en organisation som vänder sig till investerare och övriga intressenter i hela världen med information om vilken påverkan börsbolagen har på klimatet och hur arbetet med att minska koldioxid­utsläpp fortgår. 

Till toppen