Mats Qviberg
Styrelseordförande
Mer info

   

Jan Pettersson
Vice styrelseordförande
Mer info

   

Ingrid Jonasson Blank
Styrelseledamot
Mer info

   

Eva Cederbalk
Styrelseledamot
Mer info

   

Anna Engebretsen
Styrelseledamot
Mer info

       

Jack Forsgren
Styrelseledamot
Mer info

 

Laila Freivalds
Styrelseledamot
Mer info

 

Mats Holgerson
Styrelseledamot
Mer info

 

Gustav Lindner
Styrelseledamot
Mer info

 

Jon Risfelt
Styrelseledamot
Mer info

           

Patrik Nordvall
Arbetstagarrepresentant
Mer info

 

Dragan Mitrasinovic
Arbetstagarrepresentant
Mer info

 

Anders Bejmar
Arbetstagarsuppleant
Mer info

  Isak Ekblom
Arbetstagarsuppleant
Mer info
   


Totalt sex ordinarie styrelsemöten hölls under 2016, varav ett konstituerande möte. Dessutom hölls fem styrelsemöten per capsulam.
Samtliga innehav i Bilia AB är per den 31 december 2016. Styrelsens sammansättning ovan är per 31 december 2016.
Se även koncernens not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar.

Revisorer
KPMG AB omvaldes till revisionsbolag av årsstämman 2016 för perioden intill årsstämman 2017.
Jan Malm, f 1960, auktoriserad revisor, KPMG AB och medlem i FAR. Huvudansvarig revisor i Bilia sedan 2010.