Förvaltningsberättelse

Koncernen och moderbolaget

Styrelsen och verkställande direktören i Bilia AB (publ), organisationsnummer 556112-5690, får härmed avge ­årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.

Biliakoncernen benämns Bilia. När enbart moderbolaget avses används benämningen Bilia AB.

Allmänt om verksamheten
Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 122 anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt en internetbaserad ­auktionssajt i Sverige, Netbil.
Bilias vision är att vara branschens bästa servicebolag med målet att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, butik och verkstad. Kunden ska alltid uppleva mötet med Bilia som positivt. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Service­affären, som omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel. Bilia utvecklar kontinuerligt nya tjänster och servicekoncept som ska förenkla bilägandet för kunderna. Bil­affären omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar, ­kundfinansiering och tilläggstjänster. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Ford, Lexus, MINI, Dacia och Hyundai samt transportbilar av ­märket Renault, Ford, Toyota och Dacia. Drivmedels­affären ­omfattar försäljning av drivmedel.

Bilia-aktien
Det totala antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 december 2016 till 51 399 976 stycken. Samtliga utgivna aktier är av serie A. Det finns även möjlighet att utge B-aktier enligt bolags­ordningen men så har inte skett. Alla utgivna aktier äger samma rätt i bolaget och berättigar till en röst på bolagsstämman. Bilias aktier är noterade på NASDAQ Stockholm och kan här överlåtas fritt, inom börsens ramar.
Bilia saknar kännedom om eventuella aktieägaravtal mellan Bilias aktieägare.Årsstämman 2016 bemyndigade styrelsen att återköpa egna aktier förutsatt att det egna innehavet inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Samtidigt gavs styrelsen även möjlighet att avyttra egna aktier. Bilia hade vid utgången av 2016 inget eget innehav av Bilia-aktier.Vid väsentliga förändringar i bolagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet väsentligt har VD och vice VD i Bilia AB samt en högre chef i ett dotterföretag rätt att lämna sina tjänster och erhålla 24 månadslöner, varav avräkning från eventuell ny tjänst ska ske under de sista 12 månaderna. Bilias bank-, service- och återförsäljaravtal innehar alla klausuler av innebörden att avtalet kan komma att sägas upp om bolaget överlåts till en ny ägare.

Nyckeltal
Utöver finansiella definitioner enligt IFRS används alternativa nyckeltal för att beskriva den underliggande verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Se Definitioner.

 

2014

2015

2016

Kvarvarande verksamheter

     

Nettoomsättning, Mkr

          18 446

          20 443

          23 906

Operativt rörelseresultat, Mkr

563

765

887

Operativ rörelsemarginal, %

3,1

3,7

3,7

Rörelseresultat, Mkr

562

929

841

Resultat före skatt, Mkr

555

933

833

Årets resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr

452

731

657

Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr

–0,1

0,4

0,7

Räntetäckningsgrad, ggr

15,0

32,9

13,6

Resultat per aktie, kr

9:00

14:50

12:85

Biliakoncernen

     

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr

–67

–84

–21

Årets resultat, Mkr

385

647

636

Avkastning på sysselsatt kapital, %

19,8

36,2

26,4

Avkastning på eget kapital, %

21,0

33,2

27,9

Nettolåneskuld/eget kapital, ggr

–0,04

0,16

0,31

Operativt kassaflöde, Mkr

748

212

464

Soliditet, %

27

28

25

Resultat per aktie, kr

7:65

12:85

12:45

Eget kapital per aktie, kr

37

41

49

Antal anställda 31 december

3 521

3 613

4 327


Viktiga händelser under året

Bilia träffade den 28 januari 2016 avtal om att förvärva tre bil­återförsäljare som bedriver BMW-, MINI- och Toyotaverksamhet i Sverige. Tillträdet var den 1 mars 2016.
Bilia träffade den 11 mars 2016 avtal om att sälja Fordverksamheten i Göteborg, Kungsbacka och Stockholm till Hedin Bil. ­Frånträdet för verksamheten i Göteborg och Kungsbacka var den 1 maj 2016 och för Stockholmsverksamheten skedde från­trädet ­i början av januari 2017.Bilia emitterade i mars ett icke-säkerställt obligationslån om 500 Mkr med en löptid om fem år. Obligationslånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 220 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2021.Bilia träffade den 9 maj 2016 avtal om att förvärva en BMW- och MINI-återförsäljare i Belgien, Philippe Emond, som ligger nära gränsen till Luxemburg. Tillträdet var den 1 juli 2016.Bilia sålde den 27 maj 2016, 94 000 teckningsoptioner till ­ledande befattningshavare i främst Sverige. Tecknings­optionerna ger innehavarna möjlighet att under perioden 1  mars 2019 till och med den 26 mars 2019 köpa en Bilia-aktie för 231 kronor. Priset för teckningsoptionerna uppgick till 12 kronor styck, vilket utgjorde marknadsvärde för optionerna.Bilia genomförde den 31 maj 2016 en riktad nyemission som omfattade 699 242 aktier, till säljaren av BMW- och MINI-­verksamheten i Luxemburg, som en delbetalning av köpe­skillingen. Bilias aktiekapital ökade med 3 496 210 kronor som en effekt av nyemissionen och antalet utestående aktier uppgår efter nyemissionen till 51 399 976 stycken.Bilia träffade den 15 augusti 2016 avtal om att förvärva Schäfer GmbH Automobile, som är återförsäljare för BMW och MINI i Tyskland. Verksamheten bedrivs från fyra anläggningar, vilka är koncentrerade nordväst om Frankfurt, och som gränsar till Bilias verksamhet i Tyskland. Verksamheten ingår i Biliakoncernen från och med den 1 augusti 2016.Bilias styrelse beslutade den 7 oktober 2016 att komplettera de finansiella målen med ett mål för nettolåneskulden. Netto­låneskulden i relation till EBITDA ska långsiktigt inte överstiga 2,0 gånger.Återförsäljaravtalen med Hyundai i Sverige sades upp den 8 november 2016. Hyundai finns representerat i fyra ­anläggningar i Stockholm, en i Eskilstuna och en i Köping. ­Omsättningen uppgår till cirka 200 Mkr per år. Uppsägnings­tiden är 2 år och omsättningen kommer att minska under uppsägningstiden, för att helt upphöra i slutet av 2018. ­Uppsägningen beräknas få en marginell positiv påverkan på Bilias resultat per aktie.Bilia träffade den 28 november 2016 avtal om att förvärva Metro Auto Groups Toyotaverksamhet i Sverige, MW Gruppen Stockholm AB. Verksamheten bedrivs från fem anläggningar, varav tre anläggningar i södra Stockholm i Nacka, Haninge och Kungens Kurva samt i Södertälje och Eskilstuna. Omsättningen uppgår till cirka 700 Mkr och rörelseresultatet har under de senaste två åren i genomsnitt uppgått till 28 Mkr. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 170 Mkr. Avtalet inkluderar även förvärv av de fem fastigheterna som verksamheten bedrivs i, till ett totalt värde om cirka 165 Mkr. Affären kommer att öka Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld med totalt cirka 335 Mkr.Bilia emitterade i december ett icke-säkerställt obligationslån om 250 Mkr. Obligationslånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 150 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2021.
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 23 906 Mkr (20 443). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med cirka 900 Mkr, eller med 4 procent. Ökningen är hänförlig till både försäljning av bilar och service.
Rörelseresultatet uppgick till 841 Mkr (929). Justerat för struktur- och förvärvskostnader uppgick det operativa rörelseresultatet till 887 Mkr (765). Förbättringen är främst hänförlig till ­Serviceaffären som ökade den underliggande omsättningen med cirka 7 procent. Koncernens omkostnader ökade underliggande med cirka 2 procent jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 12,6 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 0,3 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Resultatnivån och kundtillfredsställelsen under helåret medförde att avsättning gjordes för medarbetarbonus med 19 Mkr (25). Finansnettot uppgick till –8 Mkr (4). Försämringen är främst hänförlig till en högre nettolåneskuld. Årets skatt uppgick till –176 Mkr (–202) och den effektiva ­skattesatsen uppgick till 21 procent (22). Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt (­Danmark) uppgick till –21 Mkr (–84) och avser dels en förlust vid försäljning av en tomt med 1 Mkr dels 20 Mkr i ackumulerade kursförluster. Verksamheten likviderades under december 2016, vilket innebär att ackumulerade kursförluster återförs som en positiv omräkningsdifferens i övrigt totalresultat samtidigt som kursförlusten belastar resultat från avvecklad verksamhet. Årets resultat uppgick till 636 Mkr (647) och resultat per aktie till 12,45 kronor (12,85). Valutakursförändringar påverkade ­resultatet marginellt. Bilias finansiella mål infriades enligt följande. Rörelsemarginal 3,5 procent (mål 2,5), avkastning på sysselsatt kapital 26,4 procent (mål 17,0), avkastning på eget kapital 27,9 procent (mål 18,0), tillväxt 16,9 procent (mål 5–10) och nettolåneskuld i relation till EBITDA 0,7 gånger (mål ej över 2,0).
Förvärv av anläggningstillgångar
Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 268 Mkr (164). ­Ersättningsinvesteringar representerade 75 Mkr (57), expansionsinvesteringar 50 Mkr (37), miljöinvesteringar 2 Mkr (3), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 112 Mkr (58) och finansiell leasing uppgick till 29 Mkr (9).

Finansiell ställning
Balansomslutningen ökade med 2 703 Mkr under året och uppgick till 10 132 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till förvärv av verksamheter och leasingfordon.
Eget kapital ökade med 455 Mkr under året och uppgick till 2 511 Mkr. Soliditeten uppgick till 25 procent (28). Operativt kassaflöde uppgick till 464 Mkr (212). Efter förvärv och avyttring av verksamheter samt förändring av räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till 317 Mkr (–11). Nettolåneskulden ökade med 452 Mkr under året och uppgick till 775 Mkr.
Finansiella mål
Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå:
• en rörelsemarginal på minst 2,5 procent
• en avkastning på sysselsatt kapital på minst 17 procent
• en avkastning på eget kapital på minst 18 procent
• en tillväxt på 5–10 procent
• en nettolåneskuld i relation till EBITDA som långsiktigt inte ska överstiga 2,0 gånger.

Medarbetare
Kompetenta och motiverade medarbetare som är engagerade är en förutsättning för att Bilias kunder ska bli nöjda och lojala, vilket är avgörande för att Bilia ska fortsätta att vara framgångsrikt. Bilia respekterar föreningsfrihet och tecknar kollektivavtal.
Bilias medarbetare har möjligheter att påverka sin arbetssituation och på de positioner det är lämpligt finns möjlighet att arbeta deltid eller viss flexibilitet i arbetstidsförläggningen. Bilia verkar främst i länder med långtgående rättigheter till föräldraledighet som omfattar båda föräldrar. Rätt till ledighet ges vid vissa viktiga tillfällen i livet. Tillämplig lagstiftning i kombination med gällande kollektivavtal skapar förutsättningar för en rimlig balans mellan arbete och fritid. Bilias anställda utgörs till mer än 90 procent av fasta tjänster med tillsvidare anställning. Vissa är även anställda i olika former av temporära kontrakt, till exempel säsongsanställningar eller semestervikariat. Konsulter anlitas även i viss utsträckning, främst avseende IT-tjänster.Grunden för medarbetarnas kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som varje medarbetare har med sin närmaste chef minst en gång per år. Medarbetarsamtalet sker i förtroende och utgår från den enskildes kompetens och behov. Tillsammans tar man fram en plan som ska skapa förutsättningar för personlig utveckling, arbetsglädje och ­effektivitet i det dagliga arbetet.Bilia Academy är namnet på koncernens interna utbildnings­enhet, som startades 2001. Bilia Academy genomför fortlöpande inventeringar av utbildningsbehovet och sätter därefter samman skräddarsydda utbildningar riktade mot målgrupper med olika befattningar inom Bilia. Utbildningsverksamheten syftar till att höja kompetensen inom specifika områden och för närvarande finns fyra olika inriktningar som ska utbilda och stötta företagets medarbetare i olika stadier av deras ledarskap.För mekaniker och säljare tillhandahålls dessutom skräddarsydda utbildningar i ett antal olika nivåer. Utöver detta har företaget ett antal regelbundet återkommande specifika utbildningar i exempelvis konkurrensrätt och arbetsrätt riktade till i första hand ledare och chefer.Bilia arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön vid koncernens anläggningar. En bra arbetsmiljö förbättrar förutsättningen för att medarbetarna ska må bra och vara motiverade. I verkstäderna handlar det om att skapa miljöer som är säkra, ljusa, luftiga, rena och med en lägre bullernivå. Bilia mäter medarbetarnas trivsel i företaget i återkommande undersökningar, där resultatet redovisas och eventuella förbättringsåtgärder diskuteras i berörda arbetsgrupper. Mätningarna visar att trivseln är mycket god.Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 3 804 personer (3 374). Antalet ­anställda uppgick den 31 december 2016 till 4 327 personer (3 613).
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.
Till ledningen har årsstämman för 2016 beslutat om riktlinjer avseende ersättning. För detaljerad information se protokoll under bolagsstämma på hemsidan bilia.com.Ersättning till verkställande direktören och till övrig koncernledning utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med övrig koncernledning avses vice VD, CFO, chefs­jurist och affärsutvecklings- och inköpschef i Bilia AB och VD i Bilia Personbil as, Norge. För koncernledningens sammansättning och ersättningar se not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar.Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till koncernledningens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören och för övriga befattningshavare i koncernledningen är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på resultatmål och individuellt uppsatta mål.Premiebaserade pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen.Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2017 att ersättningsprinciperna ska gälla oförändrade fram till årsstämman 2018.
Miljö
Bilias miljöarbete eftersträvar att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt. Koncernen har regler och rutiner för hur medarbetare och samarbetspartners ska agera i frågor om miljö, korruption, konkurrens och samhällsengagemang. Bilias miljöpolicy slår fast att koncernens tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt. Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och präglas av en helhetssyn där teknik, ekonomi och ekologi vägs samman.
Under året har processen med att byta till energisnåla och kvicksilverfria LED-lampor fortsatt. Tidigare år har Bilia bland annat satsat på moderniserad ventilation. På lackavdelningarna används sedan flera år vattenbaserade färger i alla lackskikt utom klarlacken. Bilias system för video- och telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit färre och tusentals mötestimmar per år sker i dag via video.Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. All spillolja på serviceavdelningarna tas omhand och återvinns liksom de uttjänta däck som skiftats på Bilias däckcenter. Även utbytta bilbatterier och bilglasrutor återvinns på ett säkert sätt. I Bilias biltvättar renas allt spillvatten för att eliminera risken för att tungmetaller, olja och kemikalier läcker ut i naturen. Flera av tvättarna är miljömärkta.Merparten av Bilias verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Koncernen bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken så som drivmedelsförsäljning, fordonstvättar samt billackering. Bilia rapporterar till CDP, en organisation som vänder sig till ­investerare och övriga intressenter i hela världen med information om vilken påverkan börsbolagen har på klimatet och hur arbetet med att minska koldioxidutsläpp fortgår.Läs mer om Bilias miljöarbete på bilia.com.
Risker
Bilias verksamhet förknippas med risker. Vissa faktorer kan Bilia påverka medan andra ligger utanför koncernens kontroll. Ambitionen är dock att tidigt identifiera hot och möjligheter för att snabbt vidta åtgärder och därmed kunna parera utvecklingen.
De risker Bilia beskriver mer ingående bedöms utgöra de mest väsentliga riskerna.
Marknadsutveckling
Efterfrågan på Bilias produkter och tjänster påverkas av svängningar i konjunkturen. I lågkonjunktur väljer en del kunder att avvakta med bilköp. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Faktorer som påverkar marknads­utvecklingen är bland annat arbetsmarknadens situation, aktiemarknadens utveckling, ­kundernas möjligheter att erhålla finansiering, ränteläge och drivmedelspris. Positioneringen av Bilia som ett servicebolag stabiliserar resultatutvecklingen i viss mån. Samarbetet med Volvofinans Bank AB och motsvarande bilfinansieringsföretag är positivt för Bilia och stabiliserar även resultatutvecklingen eftersom en del av den finansiella vinsten realiseras under flera år. Service­affären är mindre konjunkturkänslig än Bil­affären, ­eftersom bilar kräver service och reparationer oavsett ­konjunkturläge. En djup lågkonjunktur påverkar dock även Serviceaffären.
Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter, avgifter, subventioner och restriktioner på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden.
Representationsförutsättningar
Bilias kärnverksamhet består av distribution och service av person- och transportbilar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. I juni 2013 upphörde gruppundantaget för nybilsförsäljning att gälla vilket innebär att det inte längre finns någon konkurrensrättslig särreglering för nybilsförsäljning inom EU. Förändringar av regelverket har lett till ändrade förutsättningar för Bilia då tillverkare eller general­agenter valt att omförhandla avtalen. Omförhandlingen har lett till att Bilias möjligheter att växa inom Bilaffären är beroende av respektive generalagents godkännande. Det föreligger alltid en risk att en tillverkare eller en generalagent väljer att återkalla auktorisationen och säga upp avtalen eller till och med kan komma på obestånd med åtföljande osäkerheter i marknaden som följd. Volvo är den enskilt största affärspartnern för Bilia, varför förändringar i samarbete mellan parterna kan få betydande inverkan på Bilias verksamhet.

Produkternas konkurrenskraft
Bilia är beroende av att koncernens affärspartners utvecklar ­konkurrenskraftiga produkter.

Utveckling av egna tjänster
För att upprätthålla och stärka konkurrenskraften, krävs att Bilia utvecklar tjänster som är tilltalande för kunderna. Bilias förmåga att utveckla nya tjänster bidrar även till att stärka leverantörernas varumärken. Utvecklingen är resurskrävande. Bilia bedömer att koncernen har den storlek, struktur och finansiella styrka som krävs för att ligga i framkant av tjänsteutvecklingen.

Nyckelpersoner
För att kunna utvecklas ytterligare som ett servicebolag och därmed uppnå tillväxt och lönsamhet, krävs att Bilia kan attrahera och utveckla kompetenta medarbetare, såväl ledning som övrig personal. Det finns ingen garanti för att Bilia i framtiden ska lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Bilias verksamhet.

Anläggningar och miljö
Bilia hyr i stort sett alla sina anläggningar. Om någon förorening skulle konstateras på någon av Bilias anläggningar kan Bilia bli ansvarig för att sanera anläggningen. Sanering av föroreningar kan vara förenade med betydande kostnader. Som hyresgäst finns alltid en risk att bli uppsagd när hyrestiden gått ut, vilket innebär att Bilia skulle kunna mista strategiska affärslägen.

För finansiella risker hänvisas till not 28 Finansiella risker och riskhantering.

Emissioner
Under slutet av 2008 och början av 2009 tillfördes Bilia totalt 100 Mkr genom upptagande av ett förlagslån om 100 Mkr samt till­hörande emission av 10 000 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av lika många aktier av serie A i Bilia för 10 kronor per aktie (justerad för den split 2:1 som gjordes under 2015). Under 2009 till och med 2015 utnyttjades 9 517 542 teckningsoptioner för teckning av aktier, vilket resulterade i en nyemission med totalt 95 Mkr. Under 2016 har 264 682 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av aktier, vilket har resulterat i en nyemission med 2 Mkr. Under 2016 sålde Bilia 94 000 teckningsoptioner till ledande ­befattningshavare, vilket motsvarade en nyemission på 1 Mkr. Dessa medförde per årsskiftet ingen utspädningseffekt. Under 2016 ­genomfördes även en riktad nyemission av 699 242 aktier motsvarande 115 Mkr, vilken utgjorde delbetalning vid ­företagsförvärv.
För vidare information se not 14 Resultat per aktie.
Aktiesplit
Styrelsen föreslår årsstämman att antalet aktier ökas genom att varje aktie delas upp i två aktier, aktiesplit 2:1, i syfte att öka ­handeln i aktien. Förutsatt årsstämmans beslut beräknas avstämningsdagen att vara i början av juni månad 2017.

Uppgift om förvärv, överlåtelse samt innehav av egna aktier
Vid årsstämman 2016 gavs ett nytt bemyndigande till styrelsen om återköp samt avyttring av egna aktier. Bilia saknade innehav av egna aktier per den 31 december 2016. Under 2016 återköptes inga aktier. Bilias aktier har kvotvärdet 5 kronor.

Moderbolaget
Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, inköp, information, affärsutveckling, marknadsföring, HR, fastighetsverksamhet, redovisning och finansiering. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till –60 Mkr (–69).

Framtida utveckling
Branschbedömare prognostiserar att personbilsmarknaderna i Sverige och Norge under 2017 kommer att vara något lägre jämfört med 2016. Mot bakgrund av att Bilias resultat påverkas av flera olika faktorer utanför bolagets kontroll, lämnas ingen resultat­prognos. En genomgång av de viktigaste resultat­påverkande faktorerna återfinns i känslighetsanalysen i not 28 Finansiella risker och riskhantering.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 098 Mkr, disponeras enligt följande:

Mkr

 

Kontantutdelning, 8:00 kronor per aktie 1) 

411

Överföres i ny räkning 

687

Summa 

          1 098


1)
Beräknat på antalet utestående aktier per 31 december 2016, 51 399 976.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning
Koncernens egna kapital har beräknats med tillämpning av de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Moderbolagets egna kapital har beräknats med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridisk person.
Föreslagen vinstutdelning består av en kontant utdelning om 8:00 kronor per aktie eller totalt 411 Mkr. Koncernens soliditet beräknas därefter uppgå till cirka 21 procent.Den föreslagna kontantutdelningen ligger i linje med Bilias utdelningspolicy vilken slår fast att minst 50 procent av årets vinst ska delas ut till aktieägarna samt att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur.Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning, risker och lån­givarnas villkor. Styrelsen har även beaktat koncernens utveckling, likviditet, investeringsplan samt konjunkturläge.
Godkännande av de finansiella rapporterna
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moder­bolagets styrelse den 17 mars 2017.
Vad beträffar koncernens resultat och ställning i övrigt ­hänvisas till efterföljande rapport över resultat och övrigt totalresultat och finansiell ställning för koncernen med tillhörande kommentarer.

Tabeller och grafer

Resultatanalys

Mål och måluppfyllelse

Personbilar uppdelat på Service-, Bil- och Drivmedelsaffären

Antal nya bilar

Totalmarknad nya personbilar

Nyckeltal

Rörelsetillgångar

Fördelning anställda

Nyckeltal anställdaTill toppen