Resultaträkning för moderbolaget

Mkr

Not

     2016

     2015

Nettoomsättning

2

385

439

Administrationskostnader

3, 4

–445

–508

Rörelseresultat

21

–60

–69


Resultat från finansiella poster

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

5

41

–23

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                                

5

58

24

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

–43

–13

Resultat efter finansiella poster

 

–4

—81


Bokslutsdispositioner

6

683

345

Resultat före skatt

 

679

264


Skatt

7

–133

0

Årets resultat 1)

 

546

264


1) Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat.