Kommentar till rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Nettoomsättning
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättningen ökade under året med 3 463 Mkr till 23 906 Mkr. En ökning med 17 procent. Justeras omsättningen för jämförbara verksamheter och valuta­kursförändringar ökade nettoomsättningen med drygt 4 procent. Ökningen är hänförlig till både Bil- och ­Serviceaffären.
Serviceaffärens nettoomsättning ökade med 828 Mkr eller med 18 procent och uppgick till 5 319 Mkr. Justerat för jämförbara verksamheter och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 7 procent. I Sverige blev den under­liggande ökningen 6 procent (6) och i Norge 11 procent (6).Bilaffären ökade nettoomsättningen med 2 871 Mkr eller med 18 procent till 18 565 Mkr. Justeras nettoomsättningen för jämförbara verksamheter och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5 procent. I Sverige ökade nettoomsättningen underliggande med 2 procent (12) och i Norge 12 procent (oförändrad). Drivmedelaffärens nettoomsättning ökade med 10 Mkr till 1 031 Mkr eller med 1 procent. Justeras nettoomsättningen för jämförbara verksamheter och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2 procent. Hela ökningen är hänförlig till Sverige. Intäkter från kundfinansieringen uppgick till 555 Mkr (447), en ökning med 108 Mkr eller med 24 procent. Intäkter från leasing med långfristiga avtal ökade med 73 Mkr (40) och provisioner från finansbolag ökade med 35 Mkr (17).
Rörelseresultatet
Koncernens rörelseresultat uppgick till 841 Mkr (929).
Operativt rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 887 Mkr (765) medan rörelsemarginalen var oförändrad 3,7 procent (3,7). I Sverige ökade personbilsverksamheten det operativa rörelseresultatet med 75 Mkr till 719 Mkr, i Norge med 23 Mkr till 200 Mkr. I Västeuropa uppgick det operativa rörelse­resultatet till 30 Mkr (2). Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till 4,6 ­procent (4,4), i Norge till 3,2 procent (3,1) och i Västeuropa till 1,6 ­procent (1,2).Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick till –60 Mkr (–69).Serviceaffärens rörelseresultat ökade med 104 Mkr till 600 Mkr. Främsta orsaken till ökningen var högre omsättning och lägre relativa kostnader.Bilaffärens rörelseresultat ökade med 21 till 324 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till försäljningen av nya bilar. Drivmedelaffärens rörelseresultat uppgick till 25 Mkr (24). Förbättringen är främst hänförlig till en något högre brutto­vinstmarginal.Serviceaffärens rörelsemarginal ökade till 11,3 procent (11,0) medan Bilaffärens rörelsemarginal minskade till 1,7 procent (1,9). Leveranserna i Bilaffären ökade med 17 procent (9). Justeras leveranserna för jämförbara enheter var ökningen 3 procent och orderingången minskade med 1 procent (13). Orderstocken ökade med 22 procent eller med 2 023 bilar och uppgick vid årets slut till 11 327 bilar.
Finansnetto
Finansnettot uppgick till –8 Mkr (4). Försämringen mot före­gående år är främst hänförlig till en högre nettolåneskuld.

Resultat före skatt
Resultat före skatt minskade med 100 Mkr och uppgick till
833 Mkr. Föregående år inkluderar en vinst vid inlösen av den svenska pensionsskulden med 197 Mkr.
Operativt resultat före skatt ökade med 110 Mkr och uppgick till 879 Mkr.
Årets skatt
Årets skatt uppgick till –176 Mkr (–202) och den effektiva ­skattesatsen uppgick till 21 procent (22).

Årets resultat
Årets resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 657 Mkr (731). Det motsvarar ett resultat per aktie före utspädning på 12:85 kronor (14:50) beräknat på ett genomsnittligt antal utestående aktier. Efter utspädning blir resultat per aktie 12:85 kronor (14:40). Vinstmarginalen uppgick till 2,7 procent (3,6).
Årets resultat för Biliakoncernen uppgick till 636 Mkr (647). Det motsvarar ett resultat per aktie före utspädning på 12:45 kronor (12:85) beräknat på ett genomsnittligt antal utestående aktier. Efter utspädning blir resultat per aktie 12:45 kronor (12:75). Vinstmarginalen uppgick till 2,7 procent (3,2).
Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat uppgick till 75 Mkr (–139) och hänförs till ­omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter med
55 Mkr (–45) och omräkningsdifferenser överfört till årets ­resultat med 20 Mkr (—).

Årets totalresultat
Årets totalresultat uppgick till 711 Mkr (508).

Resultatanalys
Jämförelsestörande poster
Resultatet påverkades av jämförelsestörande poster med netto 20 Mkr (198). Resultat vid försäljning av verksamhet uppgick till 21 Mkr (6) och avser försäljning av Fordverksamheterna i Göteborg och Kungsbacka. Föregående år avsåg försäljning av en fastighet i Norge med 2 Mkr och avyttring av verksamheten i Stavanger i sydvästra Norge med 4 Mkr.
Inlösen pensionsskuld avser en vinst om 6 Mkr som redovisades när den norska verksamheten ändrade reglerna för de medarbetare som tidigare inte övergått från förmånsbaserad till premiebaserad pensionsplan. Föregående år avsåg resultat­effekten före skatt om 197 Mkr vid överlåtelsen av den svenska pensionsskulden till Alecta. Strukturkostnader m m avser hyresreservering i Sverige och Norge. Föregående år avsåg en reservering för en för­säkringsskada i Sverige med 5 Mkr.
Förvärvskostnader
Resultatet påverkades av förvärvskostnader med 66 Mkr (34). Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar uppgick till
–11 Mkr (–2) och avskrivningar på övervärden uppgick till –55 Mkr (–32).


Till toppen