Rapport över resultat och övrigt totalresultat
för koncernen

Mkr

Not

2016

2015

Kvarvarande verksamheter

 

 

 

Nettoomsättning

2, 3, 4, 6

23 906

20 443

Kostnad för sålda varor

      3, 6, 11, 20

         –20 069

         –17 076

Bruttoresultat

 

3 837

3 367


Övriga rörelseintäkter

7

38

217

Försäljningskostnader

11

–2 451

–2 144

Administrationskostnader

10, 11 

–556

–493

Övriga rörelsekostnader

8, 11

–27

–18

Rörelseresultat

4, 9, 29

841

929


Finansiella intäkter

 

28

4

Finansiella kostnader

 

–66

–30

Andelar i intresseföretags resultat

17

30

30

Finansnetto

12

–8

4


Resultat före skatt

 

833

933

Skatt

13

–176

–202

Årets resultat från kvarvarande verksamheter

 

657

731


Avvecklad verksamhet

 

 

 

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt

5

–21

–84

Årets resultat

 

636

647


Övrigt totalresultat

 

 

 

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 

 

 

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner

23

–120

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat        

13

26

 

 

–94

Poster som kan omföras till årets resultat

 

 

 

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter

 

55

–45

Omräkningsdifferenser överfört till årets resultat

 

20

 

 

75

–45

Övrigt totalresultat efter skatt

 

75

–139

Årets totalresultat

 

711

508


Årets resultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

636

647

Årets totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

711

508


Resultat per aktie, kronor

14

 

 

Resultat per aktie före utspädning

 

12:45

12:85

Resultat per aktie efter utspädning

 

12:45

12:75


Kvarvarande verksamheter

 

 

 

Resultat per aktie före utspädning

 

12:85

14:50

Resultat per aktie efter utspädning

 

12:85

14:40

 
Resultatanalys


Till toppen