Kommentar till rapport över kassaflöden för koncernen

Den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 1 183 Mkr (1 081). Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter minskade med 100 Mkr medan resultat före skatt från avvecklad verksamhet ökade med 120 Mkr och av- och nedskrivningar från kvarvarande verksamheter med 118 Mkr.
Förändring av rörelsekapitalet ökade kassaflödet med 471 Mkr (–246). Högre rörelseskulder var främsta orsaken till förändringen under året.
Investeringsverksamheten
Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar och leasing­fordon uppgick till netto –1 190 Mkr (–623). Investeringar i ­anläggningstillgångar ökade netto med 129 Mkr och investeringar i leasingfordon ökade netto med 438 Mkr.

Operativt kassaflöde
Operativt kassaflöde uppgick till 464 Mkr mot 212 Mkr ­föregående år.

Kassaflöde efter nettoinvesteringar
Kassaflöde efter nettoinvesteringar uppgick till 317 Mkr (–11). Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar ingår med 56 Mkr (1).Förvärv och avyttring av verksamheter samt avvecklad verksamhet påverkade kassaflödet netto med –203 Mkr (–224).

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till –315 Mkr (–505). Utdelning till aktieägare ökade med 78 Mkr och uppgick till 380 Mkr.

Nettolåneskuld/-fordran
Nettolåneskulden uppgick till 775 Mkr (323), en ökning med 452 Mkr.

Specifikation av räntebärande nettolåneskuld/-fordran:

Mkr

          2016

          2015

Kortfristiga räntebärande skulder

334

716

Långfristiga räntebärande skulder

924

75

Pensionsskulder

3

8

Likvida medel

–104

–99

Räntebärande tillgångar

–1

0

Andelar i intresseföretag

–381

–377

Långfristiga leasingtillgångar

0

0

Nettolåneskuld(+)/-fordran(–) vid årets utgång          

775

323

 
Till toppen