Rapport över kassaflöden för koncernen

Mkr

Not

2016

2015

Den löpande verksamheten

5, 33

 

 

Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter

 

833

933

Resultat före skatt från avvecklad verksamhet

 

–21

–141

Av- och nedskrivningar från kvarvarande verksamheter

 

522

404

Av- och nedskrivningar från avvecklad verksamhet

 

2

Övriga ej kassapåverkande poster

 

2

–58

Betald skatt

 

–153

–59

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital         

 

          1 183

          1 081

Förändring av varulager

 

–311

–496

Förändring av rörelsefordringar

 

–9

–9

Förändring av rörelseskulder

 

791

259

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

1 654

835


Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella)

 

–268

–164

Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella)

 

19

44

Förvärv av leasingfordon

 

–1 680

–1 156

Avyttring av leasingfordon

 

739

653

Operativt kassaflöde

 

464

212


Förvärv av finansiella tillgångar

 

–9

–26

Avyttring av finansiella tillgångar

 

65

27

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto

 

–250

–284

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto

 

47

55

Avyttring av avvecklad verksamhet, netto

 

5

Kassaflöde efter nettoinvesteringar

 

317

–11


Finansieringsverksamheten

 

 

 

Upptagna lån

 

1 466

1 000

Amortering av lån

 

–866

–900

Förändring checkräkningskredit

 

–538

–304

Inlösta teckningsoptioner/förlagslån

 

2

1

Sålda teckningsoptioner

 

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

 

–380

–302

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–315

–505


Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser

 

2

–516

Kursdifferens i likvida medel

 

3

–1

Förändring av likvida medel

 

5

–517

Likvida medel vid årets början

 

99

616

Likvida medel vid årets slut

 

104

99

 

Till toppen