Rapport över förändringar i eget kapital
för moderbolaget

 

Bundet eget kapital

 

Fritt eget kapital

  

Mkr

Antal aktier

  Aktiekapital

  Reservfond

  

Överkurs-
fond

  Balanserade
vinstmedel

Årets
  resultat

Totalt
  eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01

25 174 033

252

47

 

47

603

200

1 149

Omföring föregående års resultat

 

200

–200

Utdelning (6:00 kronor per aktie)

 

–302

–302

Årets resultat

 

264

264

Nyemission

87 986

0

 

1

1

Aktiesplit

25 174 033

 

Utgående eget kapital 2015-12-31    

50 436 052

252

47

 

48

501

264

1 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 2016-01-01

50 436 052

252

47

 

48

501

264

1 112

Omföring föregående års resultat

 

264

–264

Utdelning (7:50 kronor per aktie)

 

–380

–380

Årets resultat

 

546

546

Inlösta teckningsoptioner

264 682

1

 

1

2

Sålda teckningsoptioner

 

1

1

Nyemission

699 242

4

 

111

115

Rabatt/emission till underkurs

 

6

6

Utgående eget kapital 2016-12-31

51 399 976

257

47

 

167

385

546

1 402