Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Mkr

Antal
aktier

Aktie-
     kapital

Övrigt
     tillskjutet
kapital

Reserver,
     omräknings-
reserv

     Balanserade
vinstmedel
inklusive
årets
resultat

Totalt
eget
     kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01

25 174 033

252

47

–54

1 604

1 849

Årets totalresultat

  

  

  

 

 

 

Årets resultat

647

647

Årets övrigt totalresultat

–45

–94

–139

Summa årets totalresultat

–45

553

508

Transaktioner med koncernens ägare

 

 

 

 

 

 

Inlösta teckningsoptioner

87 986

0

1

1

Aktiesplit

25 174 033

Utdelning (6:00 per aktie)

–302

–302

Summa transaktioner med koncernens ägare

25 262 019

0

1

–302

–301

Utgående eget kapital 2015-12-31

50 436 052

252

48

–99

1 855

2 056

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 2016-01-01

50 436 052

252

48

–99

1 855

2 056

Årets totalresultat

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

636

636

Årets övrigt totalresultat

75

75

Summa årets totalresultat

75

636

711

Transaktioner med koncernens ägare

 

 

 

 

 

 

Inlösta teckningsoptioner

264 682

1

1

2

Sålda teckningsoptioner

1

1

Nyemission

699 242

4

111

115

Rabatt/emission till underkurs

6

6

Utdelning (7:50 per aktie)

–380

–380

Summa transaktioner med koncernens ägare         

963 924

5

119

–380

–256

Utgående eget kapital 2016-12-31

51 399 976

257

167

–24

2 111

2 511


Övrigt tillskjutet kapital
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga när det för aktierna betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde föras till övrigt tillskjutet kapital.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Avstämning omräkningsreserv

          2016

          2015

Ingående omräkningsreserv

–99

–54

Årets valutakursdifferens

55

–45

Omräkningsdifferenser överfört till årets resultat          

20

Utgående omräkningsreserv

–24

–99


Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättning till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

Eget kapital
Återköp av egna aktier
Förvärv av egna aktier redovisas som en avdragspost från eget kapital. Eventuella transaktionskostnader redovisas direkt i eget kapital.

Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman ­godkänt utdelningen.

Aktiesplit
Bolagets befintliga aktier delas upp och justeras retroaktivt för de år som rapporteras.

Till toppen