Kommentar till rapport över finansiell ställning för koncernen

Koncernens balansomslutning ökade med 2 703 Mkr och uppgick till 10 132 Mkr. Förvärv av verksamheter samt leasing­fordon är de främsta orsakerna till ökningen. Leasings­fordon ökade med 696 Mkr, främst beroende på att privatleasing ökat kraftigt i Sverige.

Finansiering
Nettolåneskulden ökade under året med 452 Mkr och uppgick till 775 Mkr. Vid utgången av 2016 hade koncernen ett tillgodo­havande mot bankerna på 27 Mkr, medan det var ett utnyttjande på 432 Mkr vid utgången av 2015. Under året emitterade Bilia ett icke-säkerställt obligationslån om 750 Mkr med förfall i mars 2021. Nettolåneskuld i relation till EBITDA uppgick till 0,7 ­gånger (0,4).
 
Eget kapital
Eget kapital uppgick till 2 511 Mkr, en ökning med 455 Mkr. Utdelning till aktieägare lämnades under året med 380 Mkr. En nyemission i samband med att verksamheten i Luxemburg förvärvades ökade eget kapital med 115 Mkr. Årets totalresultat uppgick till 711 Mkr.
För detaljer i förändringen i eget kapital hänvisas till rapport över förändringar i eget kapital för koncernen.
Nyckeltal
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 26,4 procent (36,2). Koncernens mål är 17 procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 27,9 procent (33,2). Koncernens mål är 18 procent.
Kapitalets omsättningshastighet minskade något mot föregående år och uppgick till 2,70 gånger (2,96).Soliditeten uppgick till 24,8 procent (27,7).Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 48:85 kronor (40:75) beräknat på 51 399 976 utestående aktier (50 436 052).