Rapport över finansiell ställning för koncernen

Mkr

Not

            2016-12-31

          2015-12-31

Tillgångar 

6, 27, 30

 

 

Anläggningstillgångar 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

15

 

 

Immateriella rättigheter 

 

550

271

Goodwill 

 

657

368

 

 

1 207

639

Materiella anläggningstillgångar 

16

 

 

Byggnader och mark 

 

235

131

Pågående nyanläggningar 

 

19

8

Inventarier, verktyg och installationer 

 

427

331

Leasingfordon 

 

2 744

2 048

 

 

3 425

2 518

Finansiella anläggningstillgångar 

 

 

 

Andelar i intresseföretag 

17

381

377

Finansiella placeringar 

18

7

7

Långfristiga fordringar 

19

1

0

 

 

389

384


Uppskjutna skattefordringar 

13

84

128

Summa anläggningstillgångar 

 

5 105

3 669

Omsättningstillgångar 

 

 

 

Varulager 

 

 

 

Handelsvaror 

20

3 451

2 564

Kortfristiga fordringar 

 

 

 

Aktuella skattefordringar 

13

99

48

Kundfordringar 

28

879

669

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                      

21

262

232

Övriga fordringar 

19, 28

232

148

Likvida medel 

28, 33

104

99

 

 

1 576

1 196

Summa omsättningstillgångar 

 

5 027

3 760

Summa tillgångar 

4

10 132

7 429

 

Mkr

Not

         2016-12-31

          2015-12-31

Eget kapital och skulder

6, 27, 30

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

257

252

Övrigt tillskjutet kapital

 

167

48

Reserver

 

–24

–99

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat                       

 

2 111

1 855

Summa eget kapital

 

2 511

2 056


Långfristiga skulder

 

 

 

Obligationslån

22, 28

751

Långfristiga räntebärande skulder

22, 28

174

75

Övriga långfristiga skulder

25

1 635

1 211

Avsättningar till pensioner

23

3

8

Övriga avsättningar

24

172

44

Uppskjutna skatteskulder

13

267

175

Summa långfristiga skulder

 

3 002

1 513


Kortfristiga skulder

 

 

 

Förlagslån

22, 28

28

Kortfristiga räntebärande skulder

22, 28

334

688

Leverantörsskulder

28

1 722

1 259

Aktuella skatteskulder

 

179

129

Övriga skulder

25, 28

1 448

995

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

934

759

Övriga avsättningar

24

2

2

Summa kortfristiga skulder

 

4 619

3 860

Summa skulder

 

7 621

5 373

Summa eget kapital och skulder

4

10 132

7 429


Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen se not 31.

Till toppen