Not 9 Materiella anläggningstillgångar

  

Byggnader

 

Pågående
nyanläggningar

 

Inventarier,
verktyg och
installationer

 

2016

2015

 

2016

2015

 

2016

2015

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets början 

39

25

 

8

6

 

24

21

Nyanskaffningar

19

14

 

7

2

 

1

6

Avyttringar och utrangeringar

–6

 

 

–20

–3

 

52

39

 

15

8

 

5

24

Ackumulerade avskrivningar enligt plan          

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets början

–6

–2

 

 

–10

–10

Avyttringar och utrangeringar

2

 

 

9

3

Årets avskrivningar

–5

–4

 

 

–2

–3

 

–9

–6

 

 

–3

–10

Redovisat värde vid årets slut

43

33

 

15

8

 

2

14


Av- och nedskrivningar

Avskrivningar ingår i följande rader i resultat­räkningen:

 

Byggnader

 

Pågående
nyanläggningar

 

Inventarier,
verktyg och
installationer

 

2016

2015

 

2016

2015

 

2016

2015

Administrationskostnader                                     

–5

–4

 

 

–2

–3


Inga nedskrivningar har gjorts.

Materiella anläggningstillgångar under uppförande
Ombyggnad främst i Segeltorp, Kungälv, Smista och Nacka i Sverige.