Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

 

Program-
varor, internt
utvecklade

 

Program-
varor,
förvärvade

 

Totalt
immateriella
rättigheter

 

2016

2015

 

2016

2015

 

2016

2015

Ackumulerade anskaffningsvärden                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets början

6

18

 

112

109

 

118

127

Nyanskaffningar

0

0

 

7

23

 

7

23

Utrangeringar

0

–12

 

–93

–20

 

–93

–32

 

6

6

 

26

112

 

32

118

Ackumulerade avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets början

–5

–17

 

–58

–62

 

–63

–79

Utrangeringar

0

12

 

39

20

 

39

32

Årets avskrivningar

0

0

 

–5

–16

 

–5

–16

 

–5

–5

 

–24

–58

 

–29

–63

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets början

–1

–1

 

0

0

 

–1

–1

 

–1

–1

 

0

0

 

–1

–1

Redovisat värde vid årets slut

0

0

 

2

54

 

2

54


Av- och nedskrivningar

Avskrivningar ingår i följande rader i resultat­räkningen:

 

Program-
varor, internt
utvecklade

 

Program-
varor,
förvärvade

 

Totalt
immateriella
rättigheter

 

2016

2015

 

2016

2015

 

2016

2015

Administrationskostnader                                        

0

0

 

–5

–16

 

–5

–16


Inga nedskrivningar har gjorts.