Not 24 Närstående

Bilia AB har en närståenderelation med sina dotter­företag, se not 10 Aktier och andelar i koncernföretag.
Nyckelpersoner består av styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare. Upplysningar om löner, optioner och andra ersättningar till nyckelpersoner redovisas i koncernens not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattnings­havares ersättningar. Övriga transaktioner redovisas i tabellen nedan.Styrelseledamöterna Mats Qviberg och Anna ­Engebretsen och deras nära familjemedlemmar kontrollerar direkt och ­indirekt via Investment AB Öresund cirka 24 procent (24) av rösterna i företaget.

Sammanställning över ­närståendetransaktioner

Närståenderelation

År

Försäljning av
varor och
tjänster till
närstående

Inköp av
varor och
 tjänster från
närstående

 Provisioner/
ränta/
utdelning

Fordran på
 närstående
per den 31
december

Skuld till
 närstående
per den 31
december

Dotterföretag

2016

379

15

284

1 486

21

Dotterföretag

2015

417

4

22

1 179

52

Eventualförpliktelser för dotterföretag

2016

1 086

 

 

 

 

Eventualförpliktelser för dotterföretag

2015

986

 

 

 

 


Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.