Not 20 Finansiella risker och riskhantering


Bilia AB
Aktier i dotterföretag
Moderbolagets innehav av aktier i de utländska dotterföretagen innebär en valutaexponering för Bilia. För närvarande skyddar inte Bilia AB innehavet av aktier i utländsk valuta. 
För vidare information se koncernen not 28 Finansiella risker och riskhantering.

Förfallostruktur – Finansiella skulder 
Nedanstående tabell redovisar de på balansdagen finansiella skuldernas förfallostruktur, odiskonterade kassaflöden.

 

 

2016

 

2015

Låneinstitut

Valuta

Nominellt
belopp
SEK

Totalt
belopp

Inom
1 mån

1–3
mån

3 mån
–1 år

1–5 år

>5 år

 

Nominellt
belopp
SEK

Totalt
belopp

Inom
1 mån

1–3
mån

3 mån
–1 år

1–5 år

>5 år

DNB

SEK

 

150

150

150

DNB

SEK

 

51

51

51

Nordea

SEK

 

225

225

225

Checkräkningskredit             

 

 

6

6

6

Obligationslån

SEK

750

750

750

 

Förlagslån

SEK

 

28

28

28

Personalfond

SEK

5

5

0

0

5

 

5

5

0

0

5

Leverantörsskulder

SEK

76

76

76

 

91

91

91

Summa

 

831

831

76

0

750

5

 

556

556

551

0

0

5