Not 19 Finansiella instrument

Nedan presenteras verkligt värde och redovisat värde avseende finansiella instrument samt kategoriindelning:

 

2016

 

2015

 

Redovisat
värde

  Verkligt
värde

 

Redovisat
värde

  Verkligt
värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar/valutaswapar

1

1

 

1

1

Lånefordringar och kundfordringar

   

 

   

Kundfordringar

6

6

 

0

0

Likvida medel

27

27

 

1

1

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

 

 

 

 

 

Övriga skulder/valutaswapar

0

0

 

0

0

Andra finansiella skulder

 

 

 

 

 

Förlagslån

 

28

24

Banklån

 

432

432

Personalfond

5

5

 

5

5

Leverantörsskulder

76

76

 

91

91

Obligationslån

751

751

 


I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer:
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

2016

Nivå 1

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat/Valutaswapar            

1

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via årets resultat/Valutaswapar

0

   

2015

Nivå 2

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat/Valutaswapar

1

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via årets resultat/Valutaswapar

0


Värdering till verkligt värde
För sammanfattning av de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde se koncernen not 27 ­Finansiella ­instrument.