Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

     2016

     2015

Upplupna löner

22

17

Upplupna sociala kostnader                                                                        

53

47

Upplupna räntor

8

3

Övriga upplupna kostnader 

12

17

Summa

95

84