Not 16 Pensioner

Nettoskuld

  

  

 

     2016

     2015

Pensionsskuld

Summa 

Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI:

 

 

 

Förändringar i nettoskulden

 

 

Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden

22

I resultaträkningen redovisad kostnad för pensionering i egen regi exklusive skatter

1

Pensionsutbetalningar

0

Inlösen PRI-skuld

–23

Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som avser pensionering
i företagets egen regi vid utgången av året 

     

Netto pensionsförpliktelser

 

 

Kostnader avseende pensioner

2016

2015

Pensionering i egen regi

 

 

Kostnad exklusive räntekostnad 

1

Kostnad för pensionering i egen regi

1

Pensionering genom försäkring

 

 

Försäkringspremier

15

10

Delsumma 

15

11

Särskild löneskatt på pensionskostnader

7

11

Kostnad för kreditförsäkring

0

0

Årets pensionskostnad

22

22

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner

22

22


Av den redovisade nettokostnaden återfinns 22 Mkr (22) i ­rörelsen och 0 Mkr (0) i finansnettot.

Avgiftsbestämda planer
Moderbolaget har avgiftsbestämda pensionsplaner som helt bekostas av företaget. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.

 

     2016

     2015

Årets kostnader för avgiftsbestämda planer1)                                                                  

22

21


1) Varav 7 Mkr (5) avseende ITP-plan finansierad i Alecta.

Moderbolaget uppskattar att 22 Mkr blir betalda under 2017 till de förmånsbestämda planer som redovisas som ­avgifts­bestämda.
Moderbolagets andel av totala sparpremier för ITP 2 i Alecta uppgår till 0,02174 procent (0,18454) och Moderbolagets andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till 0,02181 procent (0,01427).För ytterligare upplysning om pensioner, aktierelaterade ersättningar och ledande befattningshavares förmåner se koncernens not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar och not 23 Pensioner.