Not 13 Eget kapital

Aktiekapital och överkurs

 

Stamaktier

Anges i tusentals aktier

2016

2015

Emitterade per 1 januari

50 436

25 174

Inlösen teckningsoptioner

265

88

Nyemission

699

25 174

Emitterade per 31 december – betalda                                             

     51 400

     50 436


Per den 31 december 2016 omfattade det registrerade aktiekapitalet 51 399 976 stamaktier (50 436 052).
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid årsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till Bilias kvarvarande nettotillgångar.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 098 Mkr, disponeras enligt följande:

Mkr

 

Kontantutdelning, 8:00 kronor per aktie 1) 

411

Överföres i ny räkning 

687

Summa 

          1 098


1)
Beräknat på antalet utestående aktier per 31 december 2016, 51 399 976.

Styrelsens utdelningsförslag blir föremål för fastställelse på årsstämman den 19 april 2017.

Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av årets resultat som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Balanserade vinstmedel utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska ­betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp mot­svarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkurs­fonden.

Aktiesplit
Befintliga aktier delas upp och justeras retroaktivt för de år som rapporteras.