Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

     2016

     2015

Ackumulerade anskaffningsvärden                                                          

 

 

Vid årets början

7

7

 

7

7

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

Vid årets början

–7

–7

 

–7

–7

Redovisat värde vid årets slut

0

0