Noter till de finansiella rapporterna för moderbolaget

Belopp i Mkr om inget annat anges

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Not 2 Intäkternas fördelning
Not 3 Anställda och personalkostnader
Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Not 5 Finansnetto
Not 6 Bokslutsdispositioner
Not 7 Skatter
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Not 9 Materiella anläggningstillgångar
Not 10 Aktier och andelar i koncernföretag
Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 12 Övriga långfristiga fordringar
Not 13 Eget kapital
Not 14 Obeskattade reserver
Not 15 Skulder till kreditinstitut
Not 16 Pensioner
Not 17 Övriga skulder

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 19 Finansiella instrument
Not 20 Finansiella risker och riskhantering
Not 21 Operationell leasing
Not 22 Investeringsåtaganden
Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 24 Närstående
Not 25 Kassaflödesanalys
Not 26 Händelser efter balansdagen