Not 9 Anställda, personalkostnader och ledande
          befattningshavares ersättningar


 
Redovisningsprincip
Vid redovisning av ersättningar till anställda tillämpar Bilia IAS 19 ­Ersättningar till anställda. 

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Kostnader för ersättningar till anställda

2016

2015

Löner och ersättningar m m

1 841

1 659

Pensionskostnader 1)

160

153

Sociala avgifter

458

400

Summa

     2 459

     2 212


1)
För mer information se not 23 Pensioner.

Medelantal anställda

2016

 varav män

2015

 varav män


Moderbolaget
Sverige

119

48

97

46

Totalt i moderbolaget

119

48

97

46


Dotterföretag
Sverige

2 185

1 951

2 104

1 856

Norge

976

918

929

861

Tyskland

259

219

137

103

Luxemburg

154

133

Belgien

111

88

Danmark, avvecklad verksamhet

107

93

Totalt i dotterföretag

     3 685

3 309

     3 277

2 913

Koncernen totalt

3 804

3 357

3 374

2 959


Koncernledningen utgörs av fem män och en kvinna (16,7 procent kvinnor).
Styrelsen består av fyra kvinnor och sex män (40 procent kvinnor), som är valda av årsstämman. Därutöver tillkommer fyra ­arbetstagar­representanter som alla är män, varav två är suppleanter. 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader i moderbolaget

 

 2016

 

 2015

Moderbolaget

Ledande
befattnings-
havare
(19 personer)

Övriga
anställda

Summa

 

Ledande
befattnings-
havare
(16 personer)

Övriga
anställda

Summa

Löner och andra ersättningar

18

55

73

 

16

47

63

(varav tantiem o d)

(5)

(2)

(7)

 

(4)

(1)

(5)

Sociala kostnader 1)

15

30

45

 

18

24

42

(varav pensionskostnader) 1)

(9)

(8)

(17)

 

(13)

(9)

(22)


I ledande befattningshavare ingår Bilia ABs styrelse, 14 personer (13), varav två suppleanter.

1) Särskild löneskatt på företagsägda pensioner ingår med 4 Mkr (9). Årets skattekostnad har samtidigt reducerats med 4 Mkr (9) beroende på värdeökning av pensionerna.

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensionsförpliktelser
för ledande 
befattningshavare i ­koncernen

 

2016

 

2015

 

Ledande befattningshavare
(20 personer)

 

Ledande befattningshavare
(18 personer)

Löner och andra ersättningar                                 

22

 

22

(varav tantiem o d)

(6)

 

(5)

Pensionskostnader 1)

10

 

15

Pensionsförpliktelser

140

 

144


I ledande befattningshavare ingår Bilia ABs styrelse, 14 personer (13), varav två suppleanter.

1) Särskild löneskatt på företagsägda pensioner ingår med 4 Mkr (9). Årets skattekostnad har samtidigt reducerats med 4 Mkr (9) beroende på värdeökning av pensionerna.

Ersättning till ledande befattningshavare
Enligt årsstämmans beslut utgår arvode till styrelsen samt arvode för utskottsarbete. Arvode utgår till ordföranden och ledamöter i revisionsutskottet och till ordföranden i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutar vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen har utsett ersättningsutskottet att till styrelsen föreslå ersättningsvillkor för VD och övriga befattningshavare i koncernledningen. Med övriga befattningshavare i koncernledningen avses vice VD, CFO, chefsjurist, affärsutvecklings- och inköpschef i Bilia AB samt VD i Bilia ­Personbil as.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Tkr

Moderbolaget 2016

Styrelsearvode/
Grundlön (exkl
sociala avgifter)

  Bonus

Pensions-
 kostnader

Övriga
 förmåner

  Summa

Pensions-
förpliktelser

Styrelsens ordförande (Mats Qviberg)

320

320

Styrelseledamöter (9 st) 1) 

1 920

1 920

Revisions- och ersättningsutskottet (4 st)

190

190

Anställdas representanter:

 

 

 

 

 

 

Ordinarie (2 st)

76

76

Suppleanter (2 st)

46

46

VD, Per Avander

4 406

2 160

2 869

159

9 594

8 806

Andra ledande befattningshavare (4 st)

6 217

2 437

4 040

250

12 944

2 376

Tidigare ledande befattningshavare (VDar)

156 744

Summa

13 175

4 597

6 909

409

25 090

167 926

1) Jack Forsgren, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Laila Freivalds, Eva Cederbalk, Jon Risfelt, Mats Holgerson, Jan Pettersson och Gustav Lindner. Fyra av ­ledamöterna ingår även i revisions- och ersättningsutskottet.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Tkr

Moderbolaget 2015

Styrelsearvode/
Grundlön(exkl
sociala avgifter)

  Bonus

Pensions-
 kostnader

Övriga
 förmåner

  Summa

Pensions-
förpliktelser

Styrelsens ordförande (Mats Qviberg)

300

300

Styrelseledamöter (8 st) 1)
(inklusive Jan Pettersson 300)

1 560

1 560

Revisions- och ersättningsutskottet (4 st)

125

125

Anställdas representanter:

 

 

 

 

 

 

Ordinarie (1 st) 2)

60

60

Suppleanter (2 st)

40

40

VD, Per Avander

4 225

2 070

2 794

152

9 241

6 882

Andra ledande befattningshavare (3 st) 3)

5 060

1 477

2 846

270

9 653

19 449

Tidigare ledande befattningshavare (VDar) 4)

127 927

Summa

11 370

3 547

5 640

422

20 979

154 258

1) Jack Forsgren, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Svante Paulsson, Jon Risfelt, Mats Holgerson, Jan Pettersson och Gustav Lindner. Fyra av ­ledamöterna ingår även i revisions- och ersättningsutskottet.

2) En arbetstagarrepresentant har avslutat sin anställning i Bilia under 2015 och har ännu ej ersatts.

3) En ledande befattningshavare har slutat under 2015 och har ej ersatts med ny medlem. Ersättning har erhållits till och med februari 2015 och ingår i grundlön, pensionskostnader och övriga förmåner.

4) Jan Pettersson (f d VD) var anställd i företaget till och med årsstämman 2015 och uppbar lön samt förmåner (främst tjänstebil) för uppgifter som låg ­utanför styrelseuppdraget med 319 Tkr.

Styrelsens ordförande har ej erhållit någon ersättning utöver styrelse­arvode. Arvode till övriga styrelseledamöter är fördelat med 200 Tkr (180) vardera, förutom till vice ordföranden som erhållit 320 Tkr (300). Gällande vice ordförandens arvode utöver styrelseuppdraget, se föregående år fotnot 4), under tabellen ovan. Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgick arvode om 1 920 Tkr (1 560), i enlighet med beslut av års­stämman 2016. Årsstämman beslutade därutöver att det till ordföranden i revisionsutskottet (Jon Risfelt) skulle utgå ett arvode om 75 Tkr (50) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet (Gustav Lindner och Mats Holgerson) skulle utgå 35 Tkr vardera totalt 70 Tkr (50). Till ordföranden i ersättningsutskottet (Jack Forsgren) skulle utgå 25 Tkr (25) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (Gustav Lindner och Jon Risfelt) skulle utgå 10 Tkr vardera total 20 Tkr (—). Till de anställdas representanter i styrelsen har utgått ersättning om totalt 122 Tkr (100). Således har styrelsemedlemmar arvoderats med sammanlagt 2 552 Tkr (2 085).
Bonus baseras för VD, CFO, chefsjurist och affärsutvecklings- och inköpschef på koncernens resultat. Bonus till vice VD i Bilia AB och VD i Bilia Personbil as baseras till 20 procent på koncernens resultat och till 80 procent på de enskilda dotter­företagens resultat. För verkställande direktörens och för övriga befattningshavare i koncernledningen var bonus för år 2016 maximerad till 50 procent av grundlönen.Övriga förmåner avser främst tjänstebil.
Avgiftsbestämd pension
Tjänstepensionen för VD utgörs av en premiebestämd pension vilket innebär att Bilia åtar sig att betala premier till ett försäkringsbolag och att den anställde kan bestämma försäkringens utformning och förvaltning. Pension inträder vid 60 års ålder. Pensionsavtalet anger att pensionspremien ska uppgå till 35 procent av den pensionsmedförande lönen. Den pensionsmedförande lönen utgörs av månadslönen multiplicerad med 12,2 och det senaste årets utbetalda bonus. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen. Värdetillväxt ökar den anställdes pension och eventuell värdeminskning minskar den anställdes pension. Premier enligt ovan ska erläggas så länge Per Avander är anställd som VD i bolaget.
Tjänstepensionen för vice VD utgörs av en premiebestämd pension vilket innebär att Bilia åtar sig att betala premier till ett försäkringsbolag och att den anställde kan bestämma försäkringens utformning och förvaltning. Pension inträder vid 65 års ålder. Pensionsavtalet anger att pensionspremien ska uppgå till 32 procent av den pensionsmedförande lönen. Den pensionsmedförande lönen utgörs av månadslönen multiplicerad med 12,2 och det senaste årets utbetalda bonus. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen. Värdetillväxt ökar den anställdes pension och eventuell värdeminskning minskar den anställdes pension.För koncernens CFO erläggs en pensionspremie om 28 procent av den pensionsmedförande lönen. Den pensionsmedförande lönen utgörs av månadslönen multiplicerad med 12,2. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid pensioneringstillfället. Pensionspremie, som avser kompletterande ålderspension erläggs med ett belopp motsvarande 20 procent av den pensionsmedförande lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsmedförande lönen ingår månadslönen multiplicerad med 12,2 samt ett genomsnitt av de tre senaste årens tantiem. Pensionens storlek baseras på pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten.Övriga ledande befattningshavare i Sverige i koncernledningen följer ITP-planen samt har en kompletterande ålderspension. Pensionspremie, som avser kompletterande ålderspension erläggs med ett belopp motsvarande 20 procent av den pensionsmedförande lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsmedförande lönen ingår månadslönen multiplicerad med 12,2 samt ett genomsnitt av de tre senaste årens tantiem.För VD i det norska bolaget Bilia Personbil as erläggs en pensionspremie som ska uppgå till 6,9 procent av den pensionsmedförande lönen.
Avgångsvederlag
I VDs och övriga koncernledningens anställningsavtal finns särskilda regler vid uppsägning från företagets sida. Tre av befattningshavarna är berättigade till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna. De tre befattningshavarna har även vid väsentliga förändringar i företagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet i deras arbeten rätt att själva säga upp sin anställning med rätt till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna.
För information om bland annat ersättningar till anställda efter avslutad anställning och aktierelaterade ersättningar, se not 23 Pensioner och not 32 Närstående.

Vinstandelssystem för medarbetare
Totalt har i bokslutet för 2016 avsatts 19 Mkr (25) inklusive ­sociala kostnader för vinstandel till medarbetare.