Not 23 Pensioner


Redovisningsprincip
Vid redovisning av pensioner tillämpar Bilia IAS 19 ­Ersättningar till anställda.
 

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Sverige
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän tryggas genom en försäkring i Alecta.
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är försäkring genom Alecta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bilia har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta, redovisas därför som en avgifts­bestämd plan men med kompletterande tilläggsinformation.
Norge
Under 2016 löstes den resterande förmånsbestämda pensionsplanen in i Norge. Därefter omfattas de anställda av avgifts­bestämda pensionsplaner.

Tyskland
I Tyskland omfattas samtliga anställda endast av lagstadgade pensioner.

Luxemburg och Belgien
De anställda omfattas inte av någon pensionsplan.

Allmänt
Förmånsbestämda planer är andra planer för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämda planer.
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation, inklusive bostadsobligation, med en löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte finns en fungerande marknad för sådana företagsobligationer används istället marknadsräntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade Projected Unit Credit Method. Vidare beräknas det verkliga värdet av förvaltningstillgångar per rapportdagen.Koncernens nettoförpliktelse utgörs av nuvärdet av förpliktelsen, minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna justerat för eventuella tillgångsbegränsningar. Räntekostnaden/-intäkten netto på den förmånsbestämda förpliktelsen/tillgången redovisas i årets resultat under finansnettot. Räntenettot är baserat på den ränta som uppkommer vid diskontering av nettoförpliktelsen, det vill säga ränta på förpliktelsen, förvaltningstillgångar och ränta på effekt av eventuella tillgångsbegränsningar. Övriga komponenter redovisas i rörelseresultatet.Omvärderingseffekter utgörs av aktuariella vinster och förluster, erfarenhetsbaserade justeringar, skillnad mellan faktisk avkastning på förvaltningstillgångar och den summa som inkluderas i räntenettot och eventuella ändringar av effekter avseende tillgångsbegränsningar (exkl ränta som inkluderas i räntenettot). Omvärderingseffekterna redovisas i övrigt totalresultat.När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgången till det lägsta av överskottet i planen och tillgångsbegränsningen beräknad med hjälp av diskonteringsräntan. Tillgångsbegränsningen utgörs av nuvärdet av de framtida ekonomiska fördelarna i form av minskade framtida avgifter eller kontant återbetalning. Vid beräkning av nuvärdet av framtida återbetalningar eller inbetalningar beaktas eventuella krav på minimifondering. Ändringar eller reduceringar av en förmånsbestämd plan redovisas vid den tidigaste av följande tidpunkter; a, när ändringen i planen eller reduceringen inträffar eller b, när företaget redovisar relaterade omstruktureringskostnader och ersättningar vid uppsägning. Ändringarna/reduceringarna redovisas direkt i årets resultat. Avkastningsskatt redovisas löpande i resultatet för den period skatten avser och ingår därmed inte i skuldberäkningen. Vid fonderade planer belastar skatten avkastningen på förvaltningstillgångar och redovisas i övrigt totalresultat. Vid ofonderade eller delvis ofonderade planer, belastar skatten årets resultat.
 

 

     2016

     2015

Förmånsbestämda pensionsplaner

 

 

Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser

119

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

0

Totalt nuvärde av förmånsbestämda ­förpliktelser

119

Verkligt värde på förvaltningstillgångar

–113

Netto av nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna

6

 

 

 

Netto redovisat avseende förmånsbestämda planer i rapporten över finansiell ställning

6

Nettobeloppet för förmånsbestämda planer redovisas i följande poster i rapporten över
finansiell ställning:

 

 

Avsättningar till pensioner

6

Nettobelopp i rapporten över finansiell ställning

6


Översikt förmånsbestämda planer
Koncernen har vid utgången av 2016 ingen förmånsbestämd plan. Den norska planen löstes under 2016 och den svenska planen under 2015 och ersattes av ­avgiftsbestämda planer. 

Förändringar av nuvärdet av förpliktelsen för förmånsbestämda planer

     2016

     2015

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 januari 

119

792

Utbetalda ersättningar

–11

Kostnad för tjänstgöring innevarande period

3

9

Räntekostnad

9

Omvärderingar:

 

 

– Aktuariella vinster och förluster på ­ändrade finansiella antaganden

96

– Erfarenhetsbaserade justeringar

–2

Inlösen pensionsskuld Norge (fg år Sverige)

–130

–762

Valutakursdifferenser

8

–12

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 31 december

119

 

Nuvärdet av förpliktelsen fördelar sig på planernas ­medlemmar enligt följande, %:

 

 

Norge:

 

 

Aktiva medlemmar

     —

       28,4

Fribrevsinnehavare

Pensionärer

71,6

 

Förändring av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

     2016

     2015

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde per den 1 januari 

113

125

Inlösen pensionsskuld Norge

–121

Ränteintäkt redovisad i resultatet

2

Utbetalda ersättningar

–5

Kostnad för intjäning innevarande period

4

Aktuariella vinster och förluster

–1

Valutakursdifferenser

8

–12

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 31 december                      

113

 

Förvaltningstillgångarna består av följande, %                                       

     2016

2015

Aktier

8,6

Fastigheter

12,1

Fonder

22,1

Hedgefond

2,2

Obligationer, korta

7,5

Obligationer, långa

45,2

Placeringar

2,3

Summa

     100,0


Förvaltningstillgångarnas fördelning 2015, %

I slutet av varje rapportperiod görs en analys av matchningsstrategien av pensionsplanens kapitalförvaltare för att analysera investeringspolicyn. 

 

     2016

     2015

Kostnad redovisad i årets resultat

 

 

Kostnad avseende tjänstgöring

3

5

Netto ränteintäkt (–)/räntekostnad (+)

0

6

Nettokostnad i årets resultat

3

11


Kostnaden redovisas i följande rader ingående i årets resultat:                        

 

 

Kostnad sålda varor 

1

–1

Försäljningskostnader

1

5

Administrationskostnader

1

1

Finansiella intäkter/kostnader

0

6

Summa 

3

11


Verklig avkastning på förvaltningstillgångar, %

2,50

 

 

     2016

     2015

Kostnad redovisad i övrigt totalresultat

 

 

Omvärderingar:

 

 

Aktuariella vinster (–) och förluster (+) på ändrade finansiella antaganden       

121

Erfarenhetsbaserade justeringar

–2

Skillnad mellan faktisk avkastning och avkastning enligt
diskonteringsräntan på förvaltningstillgångarna

1

Netto redovisat i övrigt totalresultat

120

Pensionsförpliktelse

 

 

Förmånsbestämda planer

6

Övriga pensioner

3

2

Löneskatt

Summa

3

8

 

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser

De väsentliga aktuariella antagandena per balansdagen i Norge (uttryckta som vägda genomsnitt), %:

 

     2016

     2015

Norge:

 

 

Diskonteringsränta

2,50

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna                                           

2,50

Framtida löneökningar

2,50

Framtida ökningar av pensioner

0,00


Livslängdsantaganden baseras på publicerad statistik och dödlighetstal. Den aktuella livslängden som förpliktelsen är beräknad på framgår av nedan tabell, år:

 

     2016

     2015

Norge:

 

 

Livslängdsantaganden vid 60 år – för pensionerade medlemmar:                    

 

 

Män

21

Kvinnor

24

Livslängdsantaganden vid 60 år – för ­medlemmar som är 40 år:

 

 

Män

23

Kvinnor

26


Finansiering
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänste­män i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2016 har Bilia inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 68 Mkr (52). Bilias andel av totala sparpremier för ITP 2 i Alecta uppgår till 0,21442 procent (3,02515) och Bilias andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till 0,14541 procent (0,13935).
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2016 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån1) till 149 procent (153).
1) Alecta publicerar information om sin kollektiva konsolideringsnivå på sin webplats.

Avgiftsbestämda planer
I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för arbetare som helt bekostas av dotterföretagen.
I utlandet finns avgiftsbestämda planer vilka till viss del bekostas av dotterföretagen och delvis täcks genom avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan. 

 

     2016

     2015

Årets kostnader för avgiftsbestämda planer 2)                                                     

158

135

 
2) Varav 68 Mkr (52) avseende ITP-plan finansierad i Alecta.