Noter till de finansiella rapporterna för koncernen

Belopp i Mkr om inget annat anges

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Not 2 Intäkter
Not 3 Resultat från kundfinansiering
Not 4 Rörelsesegment
Not 5 Avvecklad verksamhet
Not 6 Förvärv av rörelse
Not 7 Övriga rörelseintäkter
Not 8 Övriga rörelsekostnader
Not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar
Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag
Not 12 Finansnetto
Not 13 Skatter
Not 14 Resultat per aktie
Not 15 Immateriella anläggningstillgångar
Not 16 Materiella anläggningstillgångar
Not 17 Andelar i intresseföretag
Not 18 Finansiella placeringar
Not 19 Långfristiga fordringar och övriga fordringar
Not 20 Varulager
Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 22 Räntebärande skulder
Not 23 Pensioner
Not 24 Avsättningar
Not 25 Övriga skulder

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 27 Finansiella instrument
Not 28 Finansiella risker och riskhantering
Not 29 Operationell leasing
Not 30 Investeringsåtaganden
Not 31 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 32 Närstående
Not 33 Likvida medel och specifikationer till kassaflöden
Not 34 Händelser efter balansdagen
Not 35 Uppgifter om moderbolaget