Kassaflödesanalys för moderbolaget

Mkr

Not

2016

2015

Den löpande verksamheten 

25

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

–4

–81

Övriga ej kassapåverkande poster

 

196

23

Betald skatt

 

–85

–61

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital      

 

107

–119

Förändring av rörelsefordringar

 

–314

–279

Förändring av rörelseskulder

 

–26

–573

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

–233

–971

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella)

 

34

–44

Operativt kassaflöde

 

         –199

         –1 015

Lämnade aktieägartillskott

 

0

0

Investeringar i finansiella tillgångar

 

–80

–19

Avyttring av finansiella tillgångar

 

0

20

Förvärv av dotterföretag, netto

 

–433

–117

Kassaflöde efter nettoinvesteringar

 

–712

–1 131

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Upptagna lån

 

1 350

1 000

Amortering av lån

 

–750

–900

Förändring checkräkningskredit

 

–194

332

Inlösta/sålda teckningsoptioner

 

3

1

Utbetald utdelning

 

–380

–302

Erhållen utdelning och koncernbidrag

 

709

450

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

738

581

Förändring av likvida medel

 

26

–550

Likvida medel vid årets början

 

1

551

Likvida medel vid årets slut

 

27

1