Balansräkning för moderbolaget

Mkr

Not

     2016

2015

Tillgångar 

19, 22

 

 

Anläggningstillgångar 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

8

 

 

Immateriella rättigheter 

 

2

54

 

 

2

54

Materiella anläggningstillgångar 

9

 

 

Byggnader

 

43

33

Pågående nyanläggningar

 

15

8

Inventarier, verktyg och installationer

 

2

14

 

 

60

55

Finansiella anläggningstillgångar 

 

 

 

Aktier och andelar i koncernföretag

10

1 122

793

Andra långfristiga värdepappersinnehav

11

0

0

Övriga långfristiga fordringar

12

Uppskjuten skattefordran

7

46

99

 

 

1 168

892

Summa anläggningstillgångar 

 

1 230

1 001

Omsättningstillgångar 

 

 

 

Kortfristiga fordringar 

 

 

 

Kundfordringar 

 

6

0

Fordringar på koncernföretag

24

1 486

1 179

Övriga fordringar

 

113

25

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                       

 

77

92

 

 

1 682

1 296

Kassa och bank

 

27

1

Summa omsättningstillgångar 

 

1 709

1 297

Summa tillgångar 

 

          2 939

          2 298

 

Mkr

Not

2016

2015

Eget kapital och skulder 

19, 22

 

 

Eget kapital

13

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital (51 399 976 aktier)

 

257

252

Reservfond

 

47

47

 

 

304

299

Fritt eget kapital

 

 

 

Överkursfond

 

167

48

Balanserade vinstmedel

 

385

501

Årets resultat

 

546

264

 

 

1 098

813

Summa eget kapital

 

1 402

1 112

Obeskattade reserver

14

495

468

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser                               

16

Uppskjuten skatteskuld

7

3

3

 

 

3

3

Långfristiga skulder

 

 

 

Obligationslån

17, 20

751

Övriga skulder

17, 20

5

5

 

 

756

5

Kortfristiga skulder

 

 

 

Förlagslån

20

28

Skulder till kreditinstitut

15, 20

432

Leverantörsskulder

20

76

91

Aktuell skatteskuld

 

86

19

Skulder till koncernföretag

24

21

52

Övriga skulder

17

5

4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

95

84

 

 

283

710

Summa eget kapital och skulder

 

         2 939

         2 298


Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget se not 23


Till toppen