Innehåll

Finansiell information

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Rapport över finansiell ställning för koncernen                              

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen            

Rapport över kassaflöden för koncernen                                       

 

 

 

 

 

 

Not

 

Biliakoncernen

IFRS-standard

1

  

Väsentliga redovisningsprinciper

 

 

 

2

 

Intäkter

IAS 18

 

Intäkter

3

 

Resultat från kundfinansiering

 

 

 

4

 

Rörelsesegment

IFRS 8

 

Rörelsesegment

5

 

Avvecklad verksamhet

IFRS 5

 

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
och avvecklade verksamheter

6

 

Förvärv av rörelse

IFRS 3

 

Rörelseförvärv

7

 

Övriga rörelseintäkter

 

 

 

8

 

Övriga rörelsekostnader

 

 

 

9

 

Anställda, personalkostnader och
ledande befattningshavares ersättningar

IAS 19

 

Ersättningar till anställda

10

 

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

 

 

 

11

 

Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

 

 

 

12

 

Finansnetto

IAS 18

 

Intäkter

 

 

 

IAS 39

 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering

13

 

Skatter

IAS 12

 

Inkomstskatter

14

 

Resultat per aktie

IAS 33

 

Resultat per aktie

15

 

Immateriella anläggningstillgångar

IAS 38

 

Immateriella tillgångar

16

 

Materiella anläggningstillgångar

IAS 16

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

IAS 17

 

Leasingavtal

17

 

Andelar i intresseföretag

IAS 28

 

Innehav i intresseföretag

18

 

Finansiella placeringar

IAS 39

 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering

19

 

Långfristiga fordringar och övriga fordringar

 

 

 

20

 

Varulager

IAS 2

 

Varulager

21

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

22

 

Räntebärande skulder

IAS 17

 

Leasingavtal

 

 

 

IAS 39

 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering

23

 

Pensioner

IAS 19

 

Ersättningar till anställda

24

 

Avsättningar

IAS 37

 

Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

25

 

Övriga skulder

 

 

 

26

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

 

27

 

Finansiella instrument

IAS 32

 

Finansiella instrument: Klassificering

 

 

 

IAS 39

 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering

 

 

 

IFRS 7

 

Finansiella instrument: Upplysningar

 

 

 

IFRS 13

 

Värdering till verkligt värde

28

 

Finansiella risker och riskhantering

IFRS 7

 

Finansiella instrument: Upplysningar

 

 

 

IFRS 13

 

Värdering till verkligt värde

29

 

Operationell leasing

IAS 17

 

Leasingavtal

30

 

Investeringsåtaganden

IAS 16

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

IAS 38

 

Immateriella tillgångar

31

 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

IAS 37

 

Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

32

 

Närstående

IAS 24

 

Upplysningar om närstående

33

 

Likvida medel och specifikationer till kassaflöden                      

IAS 7

 

Rapport över kassaflöden

34

 

Händelser efter balansdagen

IAS 10

 

Händelser efter rapportperioden

35

 

Uppgifter om moderbolaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning för moderbolaget

Balansräkning för moderbolaget

Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget     

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Noter till de finansiella rapporterna för moderbolaget

 
Till toppen