Femårsöversikt

Mkr, om ej annat anges. 

2012

2013

2014

2015

2016

 


Rapport över resultat och övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

     17 662

     17 656

     18 446

     20 443

     23 906

  

Operativt rörelseresultat

356

421

563

765

887

 

Rörelseresultat

270

368

562

929

841

 

Finansnetto

–17

–1

–7

4

–8

 

Resultat före skatt

253

367

555

933

833

 

Skatt

–97

–77

–103

–202

–176

 

Årets resultat från kvarvarande verksamheter

156

290

452

731

657

 

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt                      

–67

–84

–21

 

Årets resultat

156

290

385

647

636

 


Rapport över finansiell ställning

 

  

 

 

 

 

Eget kapital

1 586

1 823

1 849

2 056

2 511

 

Balansomslutning

5 842

6 095

6 955

7 429

10 132

 

Sysselsatt kapital

2 466

2 642

2 796

2 855

3 771

 

Nettolåneskuld

438

260

–70

323

775

 

Nettolåneskuld/eget kapital, ggr

0,28

0,14

–0,04

0,16

0,31

 

Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr

0,8

0,5

–0,1

0,4

0,7 

 


Rapport över kassaflöden

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

716

373

1 299

835

1 654

 

Investeringar och avyttringar i anläggningar,
inklusive leasingtillgångar

270

290

551

623

1 190

 

Operativt kassaflöde

446

83

748

212

464

 


Nyckeltal

 

 

 

 

 

 

Avkastning på sysselsatt kapital exklusive
jämförelsestörande poster och förvärvskostnader, %

15,8

19,8

22,1

30,5

27,7

 

Avkastning på sysselsatt kapital, %

12,3

17,7

19,8

36,2

26,4

 

Avkastning på eget kapital, %

9,1

17,0

21,0

33,2

27,9

 

Operativ rörelsemarginal, %

2,0

2,4

3,1

3,7

3,7

 

Rörelsemarginal, %

1,5

2,1

3,0

4,5

3,5

 

Räntetäckningsgrad, ggr

6,4

6,3

15,0

32,9

13,6

 

Vinstmarginal, %

0,9

1,6

2,1

3,2

2,7

 

Soliditet, %

27,1

29,9

26,6

27,7

24,8

 

Kapitalets omsättningshastighet, ggr

3,12

3,06

3,06

2,96

2,7

 


Aktiedata

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie, kr

3:15

5:85

7:65

12:85

12:45

 

Eget kapital per aktie, kr

32:15

36:25

36:70

40:75

48:85

 

Operativt kassaflöde per aktie, kr

9:00

1:70

14:85

4:20

9:10

 

Utdelning per aktie, kr

3:00

4:50

6:00

7:50

8:00

1)

Börskurs vid årets utgång, kr

46:75

82:00

118:75

192:00

209:50

 

P/E-tal, ggr

15

14

15

15

17

 


Övriga uppgifter

 

 

 

 

 

 

Löner och andra ersättningar

1 504

1 492

1 571

1 659

1 841

 

Anställda, medelantal

3 186

3 109

3 154

3 374

3 804

 

 
1) Föreslagen utdelning.

För information om beräkningarna av antalet aktier se ”Data per aktie” under avsnittet Bilia-aktien.
För avsnittet "Aktiedata" har samtliga år räknats om efter genomförd aktiesplit 2:1 under 2015.


Tabeller och grafer

Nettoomsättning

Operativt rörelseresultat

Resultat före skatt

Avkastning på eget kapital

Nettolåneskuld/EBITDA

Soliditet

Avkastning på sysselsatt kapital

Sysselsatt kapitalTill toppen