Definitioner/alternativa nyckeltal

Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till ­genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital Operatitvt rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt operativt kapital (se definition nedan).

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital (se definition nedan).

Avskrivningar på övervärden Uppkommer vid förvärv av verksamheter och redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Normalt skrivs dessa övervärden av under en 10-årsperiod.

Direktavkastning Utdelning i förhållande till årets genomsnittliga börskurs.

EBITDA Operativt rörelseresultat med tillägg av totala avskrivningar reducerade för avskrivningar på övervärden samt avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal.

EBITDAJ EBITDA reducerat med förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar.

EBITDAJ/räntenetto EBITDAJ i förhållande till nettot av finansiella intäkter med tillägg av erhållen utdelning från intresseföretag och finansiella kostnader.

Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avser dels ­kostnader för juridiska rådgivare och andra externa kostnader som är direkt kopplade till ett förvärv, dels värdejusteringar avseende förvärvade lagertillgångar som skrivs av under en ­3-månadersperiod.

Förädlingsvärde Operativt rörelseresultat med tillägg av ­lönekostnader inklusive lönebikostnader.

Justerad omsättning Nettoomsättningen justeras för verksam­heter som förvärvats eller avyttrats under året. Vidare justeras
för skillnader i valutakurserna.

Jämförbara verksamheter Ekonomisk information och antals­uppgifter som justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under året.

Jämförelsestörande poster Avser väsentliga intäkter eller kostnader som inte är återkommande eller hänförliga till den operativa verksamheten. Exempel på jämförelsestörande poster kan vara omstruktureringskostnader, kostnader för tvister, nedskrivningar av goodwill och vinster eller förluster i samband med avyttring av verksamhet eller tillgångar.

Kapitalets omsättningshastighet Nettoomsättning i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Kurs/eget kapital Börskurs vid årets utgång i förhållande till eget kapital per aktie.

Likviditet Outnyttjad kredit hos bankerna, Nordea och DNB samt likvida medel. Vid utgången av året uppgick likviditeten till 1 527 Mkr.

Medelantal anställda Betalda närvarotimmar i relation till normal årsarbetstid i respektive land.

Nettolåneskuld Nettolåneskulden utgörs av räntebärande skulder med avdrag för likvida medel, räntebärande kort- och långfristiga fordringar, andelar i intresseföretag samt leasingfordon, långtid.

Vid beräkning av nyckeltal där räntebärande skulder ingår ­exkluderas effekten av transaktionsutgifter och överkurs ­beräknade enligt effektivräntemetoden.

Omsättningshastighet på sysselsatt kapital Nettoomsättning i ­förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Operativt kapital Samtliga ej räntebärande tillgångar med avdrag för förvärvade övervärden samt ej räntebärande kortfristiga ­skulder och avsättningar.

Operativ rörelsemarginal Operativt rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Operativt resultat före skatt Resultat före skatt justerat för jämförelse­störande poster, förvärvsrelaterade utgifter och ­värde­justeringar samt avskrivningar på övervärden.

Operativt rörelseresultat Rörelseresultat justerat för jämförelse­störande poster, förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar samt avskrivningar på övervärden.

Price/Earnings ratio (vinstmultiplikator) Börskurs vid årets ­utgång i relation till vinst per aktie.

Resultat vid försäljning av verksamhet Skillnaden mellan köpe­skilling och verksamhetens koncernmässigt redovisade värde, minskat med försäljningsomkostnader.

Räntetäckningsgrad Rörelseresultat med tillägg av ränte­kostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i för­hållande till finansiella kostnader med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsens kostnader.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Rörelsetillgångar Immateriella och ej räntebärande materiella anläggningstillgångar, exklusive bilar sålda med garanterade restvärden (leasing), samt ej räntebärande omsättningstillgångar.

Skatter Uppdelning av obeskattade reserver i uppskjuten skatte­skuld respektive balanserade vinstmedel har gjorts på basis av skattesats 22,0 procent.

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Strukturkostnader Kostnader som är väsentliga och som inte är återkommande. Exempel på strukturkostnader kan vara kostnader för att reducera antalet anställda och kostnader för att lämna en hyrd anläggning före hyreskontraktets utgång.

Sysselsatt kapital Balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld.

Tillväxt Ökning eller minskning av nettoomsättningen i relation till föregående år.

Underliggande Värden som justeras för verksamheter som förvärvats eller avyttrats under året. I förekommande fall justeras för skillnader i valutakurserna.

Utdelningsandel Utdelning i förhållande till årets vinst.

Vinstmarginal Årets resultat i förhållande till nettoomsättning.

Till toppen