Bilia-aktien

Bilia-aktien är sedan 1984 noterad på NASDAQ Stockholm. Aktien handlas under namnet BILI A och ingår i indexen OMX ­Stockholm Mid Cap PI och OMX Stockholm Consumer Services PI.

Per den 31 december 2016 uppgick aktiekapitalet till 257 Mkr (252) fördelat på 51 399 976 A-aktier. Kvotvärdet är 5 kronor per aktie. Röstvärdet är en röst per aktie. Samtliga A-aktier äger lika rätt till andel av Bilias tillgångar och resultat.
Totalavkastning 14 procent 2016
Under 2016 sjönk OMX Stockholm Consumer Services PI med 13,7 procent. Bilia-aktien steg från 192:00 kronor till 209:50 ­kronor under året. Högsta betalkurs, 225:50 kronor, noterades den 27 juli 2016. Lägsta betalkurs, 142:50 kronor, noterades den 9 februari 2016.
Bilias aktieägare fick en totalavkastning på 14 procent (68) under 2016. Beräkningen baseras på aktiens utveckling.Vid utgången av året var Bilias börsvärde 10 768 Mkr (9 684), beräknat på totalt antal utestående aktier. Under 2016 omsattes totalt 20,8 miljoner Bilia-aktier (26,3) till ett värde av 3 911 Mkr (4 078). Omsättningen motsvarade 41 procent (52) av det vägda genomsnittliga antalet aktier.P/E-talet räknat på 2016 års resultat var 17 (15).
Betavärde
Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med förändringen för aktiemarknaden som helhet kallas för betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 tyder på att aktien är mindre känslig än börsen som helhet.
Bilia-aktiens betavärde är 1,00 för de senaste fem åren. Det innebär att Bilia-aktiens svängningar varit lika med de genomsnittliga kursförändringarna på NASDAQ Stockholm.
Antalet aktieägare minskade
Bilia hade 34 482 aktieägare vid utgången av 2016, jämfört med 35 183 ett år tidigare. De flesta aktieägare äger relativt små poster i bolaget. Av aktieägarna ägde 92,3 procent (92,2) färre än 1 000 aktier. Andelen institutionellt ägande uppgick till 8,8 procent (8,4), och andelen utländskt ägande uppgick till 30,7 procent (38,7).
 
Utdelningspolicy
Bilias utdelning ska över en konjunkturcykel ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börs­noterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat.
Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan är också att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur.
8:00 kronor i föreslagen utdelning
Bilias styrelse föreslår årsstämman den 19 april 2017 en ordinarie utdelning med 8:00 kronor per aktie (7:50). Den föreslagna utdelningen motsvarar 65 procent (59) av årets resultat. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB den 26 april 2017.

Aktiesplit
Styrelsen föreslår att antalet aktier ökas genom att varje aktie delas upp i två aktier, aktiesplit 2:1, i syfte att öka handeln i ­aktien. Förutsatt årsstämmans beslut beräknas avstämnings­dagen att vara i början av juni månad 2017.

Förslag om återköp eller avyttring av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier över NASDAQ Stockholm så länge det egna innehavet aldrig överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förslaget innefattar även bemyndigande att avyttra aktierna.

Personer med insynsställning
Handel med aktier i bolag där man har insynsställning kallas för insynshandel. Denna handel är anmälningspliktig enligt lag och måste rapporteras till Finansinspektionen. Bilia är skyldigt att anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insyn i Bilia. Dessa personer måste anmäla sina innehav av aktier och alla eventuella förändringar i innehaven. Vissa närstående fysiska och juridiska personer omfattas också av anmälningsskyldigheten.
Huvudägarna, styrelseledamöterna, styrelsens sekreterare, revisorerna, ledningsgruppen och vissa medarbetare på ekonomi- respektive finansavdelningen anses ha insynsställning i Bilia. En fullständig lista över personer med insynsställning finns på Finansinspektionens hemsida fi.se. Loggbok finns för särskilda händelser och delårs­rapporter. Särskilda händelser kan vara diskussioner om större förvärv och delårsrapporter för personal som får information om koncernens resultat i samband med kvartalsbokslut.
Analyser av Bilia
Bilia-aktien analyseras i första hand av svenska banker och fond­kommissionärer. Följande analytiker bevakar regelbundet Bilia:
• Mats Liss, Swedbank Markets, +46 8 58 59 18 00
• Stefan Hellström, Nordea Markets, +46 10 156 59 72
• Andreas Lundberg, ABG Sundal Collier, +46 8 56 62 86 00
• Erik Paulsson, Pareto Securities, +46 8 402 50 00
• Mikael Löfdahl, Carnegie Investment Bank AB, +46 8 676 88 00.

Aktieägarinformation
Bilias information till aktiemarknaden och aktieägarna ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet. Aktieägare som önskar årsredovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till Euroclear Sweden AB.
Bilias pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga på bilia.com. Där finns även ytterligare information om företaget, den finansiella utvecklingen och aktien. På Bilias hemsida finns möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och att ställa frågor till Bilia.

          

Tabeller och grafer


Data per aktie

Aktiekapitalets utveckling

Aktiernas fördelning

De 15 största aktieägarna

Ägarfördelning på kategorier

Bilia-aktiens omsättning

Bilia-aktiens totalavkastning

Bilia-aktiens utveckling

 

Till toppen