Årsstämmoinformation

Årsstämma den 19 april 2017
Årsstämma i Bilia AB hålls onsdagen den 19 april 2017 klockan 11.30 på Biograf Sture, Salong 1, Birger Jarlsgatan 41 A, ­Stockholm.
För att ha rätt att deltaga i årsstämman ska ­aktie­ägaren:
• vara registrerad i aktieboken
• ha anmält sin avsikt att deltaga.

Registrering i aktieboken
Bilias aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Endast ägar­registrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.
För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att deltaga i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktie­ägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 11 april 2017. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.
Anmälan
Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske:
• per telefon 031-709 55 04 (eller 031-709 55 00) vardagar klockan 10.00–16.00
• per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg
• via Bilias hemsida bilia.com. OBS! gäller endast fysiska personer.

Vid anmälan uppges:
• namn
• personnummer (organisationsnummer)
• adress och telefonnummer.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman måste ha anmält detta senast tisdagen den 11 april 2017, då anmälningstiden går ut.

Ombud och biträde
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett eller flera ombud som ska ha skriftlig, av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmaktens giltighetstid får inte anges till mer än fem år och ska ange vilken andel av aktierna som avses. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman. Om aktieägaren vill medta biträde ska detta anmälas till bolaget senast vid den tidpunkt som anges under rubriken ”Anmälan” ovan.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att 8:00 kronor per aktie (7:50) av till förfogande stående vinstmedel delas ut till aktieägarna, totalt 411 Mkr (380).

Styrelse
Valberedningen har tillkännagivit att de avser föreslå omval av följande ledamöter: Ingrid ­Jonasson Blank, Eva Cederbalk, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Laila Freivalds, Mats Holgersson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfeldt. Valberedningens förslag finns tillgängligt på bilia.com.

Återköp av aktier i Bilia
Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga Bilias styrelse att dels återköpa egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade egna aktier. Bemyndigandet, som ska gälla för tiden fram till årsstämman 2018, syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Förvärv av egna aktier kan uppgå till högst 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier ska uppgå till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats och ska kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom försäljning via börsen eller i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Aktiesplit
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av utestående aktier, varvid varje befintlig aktie delas i två nya aktier, 2:1.

Ändring av bolagsordning
För att kunna genomföra aktiespliten föreslås att gränserna för högsta och lägsta antal aktier samt aktiekapital justeras i bolagsordningen.

För fullständig information om årsstämman hänvisas till ­kallelsen vilken utfärdades i början av mars 2017.

Till toppen